1. INTERSPORT Youth Football Festivalu sa môžu zúčastniť družstvá zo štátov uznaných Maďarskou republikou a z členských štátov FIFA v nasledujúcich vekových kategóriach:

U 8 – chlapci narodení po 1.1.2012
U 9 – chlapci narodení po 1.1.2011
U 10 – chlapci narodení po 1.1.2010
U 11 – chlapci narodení po 1.1.2009
U 12 – chlapci narodení po 1.1.2008
U 13 – chlapci narodení po 1.1.2007
U 14 – chlapci narodení po 1.1.2006
U 15 – chlapci narodení po 1.1.2005
U 16 – chlapci narodení po 1.1.2004
U 17 – chlapci narodení po 1.1.2003

intersport youth football festival info

Družstvá na INTERSPORT Youth Football Festivalu nemusia byť len klubové, ale sa ho môžu zúčastniť aj oblastné-, regionálne-, štátné výbery, školské družstvá, alebo iné mládežnícke družstvá. Sú oslobodené tie družstvá, ktoré nespĺňajú podmienky v daných vekových skupinách, taktiež budú automaticky oslobodený tí hráči, ktorý vekovo padajú do termínu od 1.9 do nasledujúceho roka do 31.8.

2. Kto sa môže zúčastniť INTERSPORT Youth Football Festivalu?

INTERSPORT Youth Football Festivalu sa môžu zúčastniť všetky družstvá, ktoré splňajú podmienky 1. bodu a ak:
a; členovia, vedúci a doprovod zúčastneného družstva majú platné povolenie vcestovať na územie Maďarskej republiky. (Ohľadom vízovej povinnosti si pozrite webovú stránku o povinnosti víz na cestovanie do Maďarska. Informácie môžete získať aj na akreditovaných veľvyslanectvách ) Organizátori INTERSPORT Youth Football Festivalu neberú na seba žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté za nedostanie víz na vcestovanie, alebo nedostavenie sa na miesto podujatia.
b; členovia, vedúci a doprovod zúčastneného družstva sa podriadia predturnajovej akreditácii. Každý člen, vedúci a doprovádzajúca osoba družstva musí prispieť k tomu, aby sme pri akredácii mohli prekontrolovať ich osobné údaje – v záujme čistoty súťaže – na základe pasu, alebo preukazu s fotkou a aby dostal účastnícku kartu s kódovým číslom počas Youth Football Festival.
c; vedúci družstva pri akreditácii podpíše vyhlásenie, že členovia,vedúci a doprovod družstva sa zúčastňuje INTERSPORT Youth Football Festivalu na vlastnú zodpovednosť. Podpísaním tohoto vyhlásenia klub, škola, atď. osoba zodpovedajúca za deti, alebo športovec potvrdí, že sa zúčastňuje turnaja a cesty na turnaj na vlastnú zodpovednosť a berie na seba zodpovednosť za prípadné následky úrazov, nehody, zranenení, prípadne smrti.
d; v mene členov a doprovodu vedúci družstva pri akreditácii na INTERSPORT Youth Football Festivale svojim podpisom potvrdí, že za zranenia počas zápasoch INTERSPORT Youth Football Festivalu, alebo pre prípadné škody v predmetoch a ľuďoch počas podujatí INTERSPORT Youth Football Festivalu organizačný štáb INTERSPORT Youth Football Festivalu nie je zodpovedný. Plnú zodpovednosť berie na seba vedúci družstva, prípadne osobne členovia družstva, vedúci a doprovádzajúce osoby zodpovedajú za vlastné zdravie, cennosti a za seba. Vedúci družstva ďalej uzná, že organizátori INTERSPORT Youth Football Festivalu nevzali na seba zodpovednosť za žiadne nehody, škodové udalosti počas festivalu, alebo pri ceste na turnaj a pri ceste domov.
e; vedúci družstva po príchode pri akreditácii podpíše vyhlásenie, že hráči, vedúci a doprevádzajúce osoby majú poistenie pre prípad škody a úrazu a za prípadné škody zavinenými členmi výpravy družstvo berie na seba hmotnú zodpovednosť (napr. za škody spôsobené na zariadení v hoteloch, na internáte… atd’.).

3. Prijatie pravidiel a duchovných hodnôt INTERSPORT Youth Football Festivalu.

Družstvá a ich doprovod musia prijať a rešpektovať pravidlá Youth Football Festivalu. Vid’linku Pravidlá Youth Football Festival. Registrácia a zaplatenie registračného poplatku na INTERSPORT Youth Football Festival znamená prijatie turnajového systému, pravidiel turnaja a rešpektovanie rozhodnutia športového riaditeľa pri sporných prípadoch. Zúčastnené družstvá, vedúci družstiev a doprovádzajúce osoby sa musia správať v duchu Fair Play počas zápasov a počas celého podujatia. Nakoľko sa INTERSPORT Youth Football Festivalu zúčastnia družstvá zo všetkých kútov sveta je základného významu tolerancia, úcta k ostatným družstvám a čestné súťaženie. Keď niektoré družstvo sa správa výtržne, násilne, agressívne ( napr. rôzne prejavy rasismu, nerešpektovanie základných ľudských práv zúčastnených), alebo nedodrží pravidlá Fair Play organizačný výbor na základe rozhodnutia hlavného organizátora môže toto družstvo vylúčiť z turnaja. Organizačný výbor INTERSPORT Youth Football Festivalu s okamžitou platnosťou vypovedá všetky zmluvy s týmto družstvom a urobí proti nemu právne kroky.

4. Prihlásenie sa na INTERSPORT Youth Football Festival, registrácia, registračný poplatok a termín zaplatenia.

Základnou podmienkou účasti na INTERSPORT Youth Football Festivalu je, aby družstvá čím skôr nadviazali kontak s hlavnými organizátormi turnaja a bankovým prevodom zaplatili registračný poplatok turnaja. Registračný poplatok tvorí časť organizačných nákladov turnaja. Je účelné čo najskôr nadviazať kontakt s organizátormi a zaregistrovať sa , aby ste mali viac možnostií pri výberu ubytovania a iných programov. Nakoľko v niektorých kategóriach je limitovaný počet účastníkov , pri zaradení družstiev majú prednosť skôr prihlásené, registrované družstvá. Posledný termín registrácie je 10 máj 2020. Družstvá ktoré majú v úmysle zúčastniť sa turnaja musia nadviazať kontakt s organizátormi turnaja v apríl 2020 a do 10 máj 2020 zaplatiť registračný poplatok, ktorý činí 20% ubytovacích a stravovacích nákladov družstva. Účasť na Youth Football Festivale môžete uskutočniť na našej webovej stránke s vyplnením linky “regisztráció”, alebo zaslaním e-mailu, faxu, dopisu organizačnému výboru. Registráciu môžete uskutočniť v jazykoch v ktorých sa písala naša webová stránka.
Posledný termín zaplatenia registračného poplatku je 10 máj 2020, a tak po tomto termíne prichádzajúce prihlášky a registračné požiadavky nemôžeme akceptovať kvôli bezpečného zvládnutia organizácietohto festivalu. Preto prosíme všetky družstvá, ktoré majú v úmysle zúčastniť sa turnaja, aby dodržali termín registrácie!
E-mail: info@youthfootballfestival.org
Telefon: +36 20 / 285 8040 (Pondelok až piatok od 10:00 do 18:00)
Postová adresa: INTERSPORT Youth Football Festival Organizing Office
1138 Budapest, Váci út 91A. Maďarsko

5. Termíny zaplatenia nákladov na ubytovanie a stravovanie

Ďalšiou podmienkou účasti INTERSPORT Youth Football Festivalu je , aby zaregistrované družstvá zaplatili náklady na ubytovanie a stravovanie, podľa vybranej kategórie ubytovania. Posledný termín zaplatenia nákladov na ubytovanie a stravovanie je 30 máj 2020. Aj tieto náklady treba uskutočniť bankovým prevodom.
Touto cestou prosíme družstvá a vedúcich družstiev, ktorí majú v úmysle zúčastniť sa INTERSPORT Youth Football Festivalu , aby čím skôr nadviazali kontak s hlavnými organizátormi turnaja, aby sme vedeli včas zabezpečiť požadované ubytovanie. Posledný termín zaplatenia registračného poplatku je 10 máj 2020, a tak po tomto termíne prichádzajúce prihlášky a registračné požiadavky nemôžeme akceptovať kvôli bezpečného zvládnutia organizácietohto festivalu. Preto prosíme všetky družstvá, ktoré majú v úmysle zúčastniť sa turnaja, aby dodržali termín registrácie!

6. Poistenie

Vedúci tímu je zodpovedný, aby všetci zúčastnený hráči na Youth Football Festivale mali platné športové-, havarijné- zdravotné- a iné poistenie uzavreté. Youth Football Festival nemá žiadne poistenie, ktoré by sa stahovalo v prípade poranení, ochorení a iných nepredvídaných udalostiach na hráčov, a preto každý si musí uzavrieť také poistenie individuálne.

Youth Sports Festivals Group Kft.

1173 Budapest, Akácvirág utca 10-20. D. ép. fszt. 1.

KONTAKT