1. Jakich zespołów, w jakiej kategorii wiekowej i drużyn na jakim poziomie oczekujemy na Festiwalu INTERSPORT Youth Football?

Na Festiwalu INTERSPORT Youth Football Festival może wziąć udział drużyna z dowolnego uznawanego przez Węgry państwa lub członka FIFA

Kategoria U8 – chłopcy urodzeni po 1. stycznia 2012.
Kategoria U9 – chłopcy urodzeni po 1. stycznia 2011.
Kategoria U10 – chłopcy urodzeni po 1. stycznia 2010.
Kategoria U11 – chłopcy urodzeni po 1. stycznia 2009.
Kategoria U12 – chłopcy urodzeni po 1. stycznia 2008.
Kategoria U13 – chłopcy urodzeni po 1. stycznia 2007.
Kategoria U14 – chłopcy urodzeni po 1. stycznia 2006.
Kategoria U15 – chłopcy urodzeni po 1. stycznia 2005.
Kategoria U16 – chłopcy urodzeni po 1. stycznia 2004.
Kategoria U17 – chłopcy urodzeni po 1. stycznia 2003.

intersport youth football festival info

z dowolnej kategorii wiekowej. Na Festiwalu INTERSPORT Youth Football uczestniczące drużyny, nie muszą być koniecznie drużynami klubowymi. Okręgowe – lub regionalne – miejskie- ,wojewódzkie-, oraz reprezentacje kraju, zespoły szkolne, akademie piłkarskie, a także inne młodzieżowe drużyny piłkarskie mogą wziąć udział w festiwalu.

2. Kto może wziąć udział na Festiwalu Youth Football?

Na Festiwalu Youth Football mogą wziąć udział wszystkie zespoły piłkarskie, które odpowiadają punktowi 1.,zakładając że
a; członkowie uczestniczących drużyny, kierujący zespołem oraz osoby towarzysząc posiadają ważne dokumenty pozwalające na wjazd na teren Węgier. (Odnośnie wymogów wizowych, drużyny niech sprawdzą ten link, który zawiera te państwa, które do wjazdu na teren Węgier NIE POTRZEBUJĄ WIZY!) Wszyscy członkowie zespołów przybywający z pozostałych państw mają obowiązek wizowy. Informacje dotyczące tego zagadnienia wydają akredytowane ambasady i konsulaty Węgier. Organizatorzy Festiwalu INTERSPORT Youth Football NIE BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNĄ SZKODĘ, KTÓREJ PRZYCZYNĄ JEST TO, ŻE DRUŻYNY (ZAWODNICY, OSOBY TOWARZYSZĄCE LUB TRENERZY) NIE DOSTALI WIZY, LUB Z KAŻDEGO INNEGO POWODU NIE BYLI W STANIE DOTRZEĆ NA MIEJSCE WYDARZENIA.
b; sportowcy, kierownicy i osoby towarzyszące drużyn chcących wziąć udział poddadzą się akredytacji przed międzynarodowym turniejem piłkarskim. Każdy członek zespołu, kierownik oraz osoba towarzysząca musi wyrazić zgodę, na to żebyśmy jego dane podczas akredytacji – dla zachowania czystości zawodów–sprawdzili na podstawie dokumentu ze zdjęciem lub paszportu, który zawierają datę urodzenia oraz obywatelstwo, oraz aby dostać identyfikator z kodem i kartę uczestnika na cały okres trwania YFF.
c; kierownik zespołu podczas akredytacji podpisuje oświadczenie, że każdy zawodnik, kierownik oraz osoba towarzysząca należąca do zespołu uczestniczącego bierze udział na Festiwalu INTERSPORT Youth Football na własną odpowiedzialność, lub na odpowiedzialność osoby, która jest opiekunem. Podczas akredytacji , podpisując to oświadczenie, klub, szkoła, itd., przywożąca sportowca na turniej, osoba odpowiedzialna za dziecilub sportowiec oświadcza, że na własną odpowiedzialność bierze udział w turnieju, w razie wypadku lub jakiegokolwiek urazu, czy ewentualnej śmierci powstałej podczas podróży na turniej, osobiście lub osoba za niego odpowiedzialna bierze za to odpowiedzialność.
d; w imieniu każdego z członków drużyny i osób towarzyszących, kierownik zespołu podczas akredytacji do Festiwalu INTERSPORT Youth Football poświadcza podpisem, że w razie urazów powstałych podczas meczy Festiwal INTERSPORT Youth Football, lub jakichkolwiek wydarzeń na Festiwalu INTERSPORT Youth Football, za szkodypowstałe w ludziach i rzeczach rada organizacyjna INTERSPORT Youth Football Festival nie bierze odpowiedzialności. Pełną odpowiedzialność bierze na siebie kierownik zespołu, a także pojedynczo członkowie zespołu, kierownicy oraz osoby towarzyszące sami odpowiadają za swoje zdrowie, rzeczy, samych siebie. Kierownik zespołu przyjmuje także, że za wypadek, szkodę materialną – lub inną szkodę podczas trwania festiwalu, lub podczas dojazdu do festiwalu, lub podczas odjazdu z festiwalu, także nie ponosi odpowiedzialności zespół organizujący INTERSPORT Youth Football Festival.
e; kierownik zespołu po przyjeździe podczas akredytacji podpisuje oświadczenie, że każdy zawodnik, kierownik i osoba towarzysząca posiada ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, oraz po udowodnieniu mu, zespół ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe przez zawodników lub trenerów, lub osoby towarzyszące zespołu. (Np. Zniszczenie przedmiotów hotelowych, lub ich zgubienie, ponoszenie kosztów nadużycia, obniżenie stanu wartości powierzonych zespołowi, itd.)

3. O zaakceptowaniu zasad i ducha INTERSPORT Youth Football Festival

Zespół i osoby mu towarzyszące chcący wziąć udział w INTERSPORT Youth Football Festival muszą zaakceptować reguły festiwalu. Patrząc na zasady młodzieżowego turnieju piłkarskiego, patrz link pod tytułem Zasady Youth Football Festival. Porządek przebiegu młodzieżowego turnieju piłkarskiego, zasady organizacji meczy i w przypadku dyskusyjnych sytuacji, przyjęcie decyzji sędziego oznacza rejestracja (rejestracja, wykazanie chęci uczestnictwa) oraz wpłacenie opłaty rejestracyjnej na INTERSPORT Youth Football Festival. Każdy zespół, który ma ochotę na uczestnictwo w INTERSPORT Youth Football Festival, jego kierownicy oraz osoby towarzyszące, podczas meczy oraz trwania całego wydarzenia muszą się zachowywać zgodnie z zasadą Fair Play. Ponieważ na INTERSPORT Youth Football Festival wezmą udział drużyny ze wszystkich rejonów świata, dlatego podstawową zasadą jest tolerancja, szacunek wobec innych zespołów, a także godne współzawodniczenie. Drużyna, która według opinii rady organizacyjnej – pomimo wielokrotnych próśb oraz wezwań, nie będzie przestrzegała podstawowych norm ludzkiego zachowania (np. Zachowanie się w sposób rasistowski, obrażanie podstawowej ludzkiej godności innych osób, nie uznaje ducha Fair Play, jest agresywna, zakłóca porządek) to na podstawie decyzji głównego organizatora INTERSPORT Youth Football Festival może być wykluczona z meczów. Rada organizatorów INTERSPORT Youth Football Festival wszystkie umowy obowiązujące z tą drużyną w trybie natychmiastowym, jednostronnie rozwiązuje i rozpoczyna kroki prawne przeciwko niej.

4. Wyrażenie chęci uczestniczenia w INTERSPORT Youth Football Festival, rejestracja, wysokość kwoty rejestracyjnej oraz termin płatności.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w INTERSPORT Youth Football Festival jest to, aby drużyny chcące wziąć udział w międzynarodowym, młodzieżowym turnieju piłkarskim jak najszybciej skontaktowały się z organizatorami turnieju i przelewem bankowym zapłaciły opłatę rejestracyjną potwierdzającą chęć uczestnictwa w zawodach. Opłata rejestracyjna stanowi część kosztów związanych z organizacją turnieju. Oczywiście drużyna, która wcześniej zgłosi chęć uczestnictwa oraz wcześniej uiści opłatę rejestracyjną, ma pierwszeństwo w porównaniu z innymi drużynami, ma większą możliwość wyboru, jeżeli chodzi o nocleg lub inne programy. Dlatego też jest wskazane, aby skontaktować się jak najwcześniej z organizatorami turnieju młodzieżowej piłki nożnej i jak najwcześniej zarejestrować się, ponieważ w każdej z grup wiekowych liczba drużyn jest limitowana. W ten sposób możliwe jest, że w wielu grupach wiekowych, jeszcze przed końcowym terminem uregulowania opłaty rejestracyjnej (nawet kilka miesięcy wcześniej), zapełnią się wolne miejsca i wtedy drużyna chcąca wziąć udział, nie będzie mogła wystartować w najbardziej jej odpowiadającej grupie wiekowej na INTERSPORT Youth Football Festival. Ostatecznym terminem rejestracji jest 10 maja 2020. Oznacza to, że drużyny chcące wziąć udział w turnieju muszą skontaktować się z organizatorami turnieju najpóźniej w kwiecień 2020 i do 10 maja 2020, przelewem bankowym muszą opłacić koszt rejestracji w turnieju, który stanowi 20% kosztu zakwaterowania i wyżywienia. Chęć uczestniczenia w Youth Football Festival można zgłosić na naszej stronie internetowej wypełniając formularz znajdujący się pod linkiem „rejestracja”, wysyłając email do rady organizacyjnej lub wysyłając list pocztą. Rejestracji można dokonać w tych językach, w których nasza strona została napisana.
Ostatecznym terminem wniesienia opłaty rejestracyjnej jest 10 maja 2020, tak więc, zgłoszenia składane po tym terminie, podania rejestracyjne nie mogą być przyjęte ze względu na bezpieczeństwo organizacji młodzieżowego turnieju piłkarskiego oraz w związku z koniecznością zapewnienia bezproblemowego rozegraniem zawodów! W ten sposób szczególnie prosimy każdą drużynę, która chciałaby wziąć udział w turnieju, aby przestrzegała terminu rejestracji!

5. Opłata kosztu noclegu i wyżywienia, terminy wniesienia opłaty

Dalszym warunkiem uczestnictwa w INTERSPORT Youth Football Festival jest to, aby drużyny, które wniosły opłatę rejestracyjną, opłaciły koszt noclegu i wyżywienia swoich drużyn. Koszt uczestnictwa różni się w zależności od kategorii noclegu, ale w obrębie kategorii jest jednakowy. Ostateczny termin opłaty kosztów związanych z noclegiem i wyżywieniem mija 30 maja 2020. Koszt noclegu i wyżywienia należy uregulować także przelewem bankowym.
Zwracamy się z prośbą do każdej z drużyn, kierownika drużyny, aby w przypadku chęci uczestniczenia w INTERSPORT Youth Football Festival, fakt ten jak najszybciej zgłosiły, kontaktując się z nami, abyśmy jak najwcześniej mogli organizować uczestnictwo drużyny w turnieju oraz nocleg odpowiadający wymogom drużyny. Ostatecznym terminem wniesienia opłaty rejestracyjnej jest 10 maja 2020, tak zgłoszenia składane po tym terminie, podania rejestracyjne nie mogą być przyjęte ze względu na bezpieczeństwo organizacji młodzieżowego turnieju piłkarskiego oraz w związku z koniecznością zapewnienia bezproblemowego rozegrania zawodów! W ten sposób szczególnie prosimy każdą drużynę, która chciałaby wziąć udział w turnieju, aby przestrzegała terminu rejestracji!

6. Ubezpieczenie

Odpowiedzialnością kierownika zespołu jest, aby każdy zawodnik zgłoszony na YFF posiadał ubezpieczenie sportowe, wypadkowe oraz inne. YFF nie posiada żadnego ubezpieczenia obejmującego zawodników oraz uczestników, dlatego każdy zawodnik i uczestnik na własną odpowiedzialność musi zawiązać ubezpieczenie na kontuzje, zranienia, zachorowania oraz inne ewentualne wydarzenia.
Organizatorzy YFF nie są odpowiedzialni za żadne szkody występujące w przypadku osoby lub przedmiotu, kontuzje, zranienia, wypadki, ewentualne zgony.
Intersport Youth Football Festival
Bądź częścią jednego z największych młodzieżowych turniejów piłki nożnej w Europie Środkowej!
Intersport Youth Football Festival – 2-8 lipca 2020, Kaposvár – Węgry
Czy chciałbyś uczestniczyć w największych młodzieżowych zawodach piłkarskich w Europie Środkowej? Czy chciałbyś, aby Twój zespół wystartował na międzynarodowych zawodach? Chciałbyś poznać zespoły z innych państw ich zawodników lub trenerów?
W takim razie tu jest Twoje miejsce!

Jogo Bonito Európa Kft.

1173 Budapest, Ásvány utca 18.

CONTACT